Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes apkopo informāciju par vietnes apmeklējumiem, palīdz uzlabot vietnes funkcionalitāti un piedāvāt piemērotu saturu un reklāmas.Turpinot lietot šo vietni, Tu apliecini, ka piekrīti sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Līgumi un noteikumi


Privātuma atruna (Privātuma politika)
LMT mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību LMT nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. LMT ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr LMT nevar uzņemties atbildību par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no LMT mājas lapas, vai par citu personu pakalpojumiem, kam var piekļūt, izmantojot LMT tīklu.
Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot LMT mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu u.tml.
Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, arī par LMT mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas. LMT interneta ātruma mērītāja izmantošanas gadījumā papildus tiek apstrādāti mērījumu laikā iegūtie rezultāti.
Arī LMT mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas LMT mājas lapas izmantošanas iespējas. Šeit Tu vari iepazīties ar sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.
Informācija par personas datu apstrādi (Privātuma politika)
LMT veiktā personas datu apstrāde
LMT kā Datu valsts inspekcijā reģistrēts personas datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem veic personas datu apstrādi atbilstoši Datu valsts inspekcijā reģistrētajiem personas datu apstrādes mērķiem.
LMT Datu valsts inspekcijā ir reģistrējis šādus personas datu operatorus.
Bez klienta skaidri izteiktas piekrišanas LMT neizpauž nekādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu personisko informāciju, tai skaitā informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, izņemot normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktos gadījumos, kārtībā un apjomā.
Tomēr gadījumos, kad LMT tīklā tiek konstatētas vai arī radušās pamatotas šaubas par nelikumīgu darbību veikšanu, piemēram, LMT vai citu telekomunikāciju operatoru klientu krāpšanu, galiekārtu, pakalpojumu vai numuru ļaunprātīgu izmantošanu, nelikumīga satura pakalpojumu izplatīšanu, autortiesību un ar to saistīto tiesību pārkāpumu veikšanu, nelikumīgu komercdarbību, neautorizētas piekļuves veicināšanu vai citu lietotāju ilgstošu un ļaunprātīgu traucēšanu, LMT ir tiesīgs vērsties normatīvajos aktos noteiktajās iestādēs, lūdzot novērst konstatētos pārkāpumus.

LMT Retail & Logistics veiktā personas datu apstrāde

„LMT Retail & Logistics” SIA, reģ.nr.40103148504, juridiskā adrese Ropažu iela 6, Rīga, LV-1039, kā personas datu apstrādes pārzinis saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem veic personas datu apstrādi, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, norēķinu administrēšanu, preču vai pakalpojumu piedāvāšanu un piegādāšanu, pretenziju izskatīšanu un garantijas saistību izpildi.
Pasūtījumu piegādes nodrošināšanai LMT Retail & Logistics ir pilnvarojis sekojošus personas datu operatorus:
 • „DPD Latvija” SIA, reģ.nr.40003393255, juridiskā adrese Uriekstes iela 8a, Rīga, LV-1005;
 • „Velokurjers” SIA, reģ.nr.40003516205, juridiskā adrese Veru iela 3-14, Rīga, LV-1010.
Bez klienta skaidri izteiktas piekrišanas LMT Retail & Logistics neizpauž nekādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu personisko informāciju, tai skaitā informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, izņemot normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktos gadījumos, kārtībā un apjomā.
Klientu saziņa ar LMT
Ja rodas kādi jautājumi, neskaidrības vai problēmsituācijas, droši sazinies ar mums:
Mūsu speciālisti Tevi noteikti uzklausīs!

Lai izprastu jautājumu būtību, rastu efektīvākos problēmu risinājumus un nodrošinātu klientu apkalpošanu, kā arī ievērotu LMT drošības intereses, sarunas ar LMT informatīvo tālruņu konsultantiem tiek ierakstītas un saglabātas. Šos ierakstus var izmantot sūdzību izskatīšanai, tie uzskatāmi arī par pierādījumiem klienta un LMT saziņai savstarpējo strīdu risināšanā.

Klientam ir tiesības par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu vērsties LMT ar pieteikumu. Atbildi uz rakstisku patērētāja pieteikumu LMT sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā. Visos pārējos gadījumos, LMT sniedz atbildi 30 dienu laikā no attiecīgās pretenzijas saņemšanas dienas, ja attiecīgajā jautājumā nav nepieciešama papildu apstākļu noskaidrošana. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties starp LMT un klientu vispirms tiek risināti sarunās, kuru uzsākšanai nepieciešams rakstisks klienta iesniegums LMT. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Papildus patērētāji var izmantot arī tiesības tālāk vērsties pie konkrētās jomas ārpustiesas strīdu risinātājiem, kas iekļauti Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā publicētajā sarakstā ptac.gov.lv/, vai arī attiecībā uz internetā iegādātām precēm un pakalpojumiem izmantot Eiropas SIT platformu atbilstoši ES Regulai Nr.524/2013: https://webgate.ec.europa.eu.

Ja vēlies saņemt LMT piedāvājumus un jaunumus, informācija par pieteikšanās iespējām pieejama ŠEIT.  
Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte
Šeit Tu vari uzzināt vairāk par faktoriem, kas ietekmē elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, kā arī kvalitātes rādītājiem.
Nepārvaramas varas apstākļi
Nepārvaramas varas apstākļu dēļ LMT pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta uz laiku līdz nepārvaramas varas apstākļu darbības beigām. LMT neatbild par līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus LMT kontroles un traucē LMT pildīt saistības, piemēram, karš, nemieri, terorisms, dabas katastrofas, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi u.tml.
Mans LMT lietošanas noteikumi
Šeit Tu vari iepazīties ar internetvietnes Mans LMT lietošanas noteikumiem.
Pakalpojuma Privātais maksājums noteikumi
Šeit Tu vari iepazīties ar LMT pakalpojuma Privātais maksājums noteikumiem. 
Pakalpojuma Mobilais kods noteikumi
Šeit Tu vari iepazīties ar LMT pakalpojuma Mobilais kods noteikumiem.
LMT Kartes papildināšana ar bankas maksājumu karti
 1. Ikvienam interesentam ir iespēja papildināt LMT priekšapmaksas sarunu kartes avansu un Priekšapmaksas internets datorā kartes avansu, norēķinoties ar bankas maksājumu karti.
 2. Lai papildinātu LMT Kartes avansu, jāievada numurs, kuru vēlas papildināt, un jāieraksta summa, par kādu vēlas papildināt LMT Kartes avansu.
 3. LMT Kartes numuram, kura avansu papildina, jābūt aktivizētam.
 4. LMT kartes avansa papildināšanas summu var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Minimālā summa ir 1.00 €, maksimālā – 42.69 €. Diennakts laikā vienas LMT Kartes numuru var papildināt līdz 42.69 €, viena kalendārā mēneša laikā – līdz 142.29 €.
 5. Papildināšanu var veikt ar VISA, MasterCard, Maestro, Visa Electron maksājumu kartēm, kuras izdotas Eiropas Savienības valstīs, Šveicē, Islandē un Norvēģijā. Norēķinu valūta ir eiro.
 6. Pēc veiksmīga maksājuma uz ekrāna būs redzams paziņojums „Paldies par maksājumu!”. Par veiksmīgu avansa papildinājumu var pārliecināties, noskaidrojot attiecīgā LMT Kartes numura konta stāvokli.
 7. Veicot konta papildināšanu no telefona vietnē www.lmt.lv/papildini (šī iespēja pieejama tikai LMT Kartes lietotājiem un tikai LMT tīklā), lietotājam ir izvēles iespēja – saglabāt norēķinu kartes datus savām ērtībām nākamajām konta papildināšanas reizēm vai katru reizi šo informāciju ievadīt no jauna. Ja LMT Kartes lietotājs nolemj saglabāt norēķinu kartes informāciju, šie dati nākamajā papildināšanās reizē LMT Kartes lietotājam būs pieejami automātiski. LMT Kartes lietotājam ir iespēja jebkurā brīdī no sava telefona mainīt norādīto norēķinu kartes informāciju vai dzēst to pavisam.
  Aktivizējot interneta vietni www.lmt.lv/papildini telefonā, LMT Kartes lietotājam ir iespēja uzzināt savas LMT priekšapmaksas kartes konta atlikumu, kā arī avansa un lietošanas termiņus. 
  Lietojot pakalpojumus, atceries vienmēr parūpēties par savu galiekārtu drošību, izmantojot ekrāna bloķēšanu.
 8. Darījuma izpildei nepieciešamo norēķinu kartes maksājuma apstrādi un datu drošību nodrošina SIA First Data Latvia (reģ. Nr.40003072814, Dzirnavu iela 37, Rīga, LV-1010, Latvija). LMT nav pieejama informācija par maksājuma karti. LMT saņem tikai informāciju par veiksmīgi/neveiksmīgi veiktu transakciju, pēc kā seko attiecīgā avansa papildināšana norādītajai LMT Kartei. Lūdzam sagaidīt ziņojumu par samaksas rezultātu. Neveiksmīgas samaksas transakcijas gadījumā, kam par iemeslu var būt, piemēram, nepareizi ievadīta maksājuma kartes informācija, nepietiekami līdzekļi, lai norēķinātos par izvēlēto papildināšanas summu, aizdomas par krāpniecisku gadījumu u.tml., pieprasījums par avansa papildināšanu nebūs spēkā. Ja ekrānā redzams atteikums, lūdzam sazināties ar savas kartes izdevējbanku.
 9. Jautājumu gadījumos par LMT Kartes pakalpojumiem lūdzam sazināties ar mums pa tālr. 80768076.
Piekļuves liegšana interneta vietnēm
Atbilstoši Elektronisko sakaru likuma 19.panta pirmās daļas 22.punktam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta mājas lapām" tiek ierobežota piekļuve Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas norādītajām Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta vietnēm. Bloķēto interneta vietņu saraksts pieejams Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas tīmekļa vietnē.
Noteikumi reklāmu izvietošanai LMT digitālajos kanālos
Šeit Tu vari iepazīties ar noteikumiem reklāmu izvietošanai LMT digitālajos kanālos.
Aizvērt

Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!