Meklēt
 

LMT ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības pamatprincipi

 • Pakalpojumu kvalitātes un klientu apkalpošanas pamatprincipi
 • Vides aizsardzības pamatprincipi
 • Mārketinga pamatprincipi
 • Iepirkuma pamatprincipi
 • Dažādības vadības pamatprincipi
 • Principi sadarbībai ar pārvaldes institūcijām
 • Riska vadības pamatprincipi
 • Korporatīvās pārvaldības pamatprincipi
 • Atbildīga mobilo iekārtu lietošana
 • Ilgstspējas pārskati      2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
 • Pakalpojumu kvalitātes un klientu apkalpošanas pamatprincipi

  Aizvērt
  01
  Nodrošināt mūsdienīgus, daudzveidīgus un kvalitatīvus telekomunikāciju pakalpojumus un jaunākās tehnoloģiskās iespējas ikvienam Latvijas iedzīvotājam un uzņēmumam.
  02
  Informēt klientus par jaunākajām iespējām un piemērotākajiem risinājumiem pakalpojumu izmantošanā.
  03
  Nodrošināt klienta vajadzībām atbilstošu servisu 24/7 attālinātajos apkalpošanas kanālos, kā arī klātienes apkalpošanu – klientu centros, mājās, birojos – visā Latvijā.
  04
  Sniegt korektu un precīzu informāciju rēķinos un komunikācijā.
  05
  Būt tehnoloģiju jomas ekspertam un jaunāko tehnoloģiju ieviešanas līderim Latvijā.
  06
  Nemainīgi saglabāt uzņēmuma labo reputāciju, kā arī sociāli atbildīga uzņēmuma statusu.

  Vides aizsardzības pamatprincipi

  Aizvērt
  01
  Apzināt vides riskus un mazināt to ietekmi visā LMT sniegto pakalpojumu dzīves ciklā.
  02
  Meklēt un realizēt iespējas, lai samazinātu enerģijas patēriņu, CO2 emisiju un atkritumu rašanos.
  03
  Attīstīt un piedāvāt pakalpojumus, kas palīdz klientiem un sabiedrībai samazināt ietekmi uz vidi.
  04
  Sadarboties ar partneriem, kas ir atbildīgi vides aizsardzības jomā.
  05
  Apzināt un ievērot uz LMT darbību attiecināmos vidi reglamentējošos normatīvos aktus.
  06
  Informēt, izglītot un iesaistīt LMT darbiniekus vides aizsardzības jautājumu risināšanā.

  Mārketinga pamatprincipi

  Aizvērt
  01
  Veicināt tehnoloģiju pieņemšanu kā nozīmīgu ikdienas sastāvdaļu. Rosināt cilvēkus meklēt veidus, kā paplašināt savas (ie)spējas rīkoties. Veicinot digitālo pratību, palīdzēt attīstīt Latviju kā labāko vietu, kur dzīvot un strādāt.
  02
  Veidot Latvijā saziņas vidi, kurā ceļš no domas līdz darbiem kļūst arvien īsāks.
  03
  Ar regulāriem tirgus pētījumiem izzināt sabiedrības vajadzības un vēlmes. Atbilstoši pieprasījumam izstrādāt mārketinga stratēģiju un veidot piedāvājumu.
  04
  Atbalstīt uzņēmumu biznesa mērķu sasniegšanā un radīt pievienoto vērtību uzņēmuma un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai.
  05
  Veidot un uzturēt saziņu ar klientiem viņiem ērtākajā vidē – klientu centros, internetā u.c.
  06
  Attīstīt tādas komunikācijas formas un veidus, kur pati komunikācija ir vērtība – auditorijai interesanta un noderīga.
  07
  Veicināt atgriezenisko saiti ar klientiem, izmantojot mūsdienīgus digitālos kanālus – sociālie tīkli, LMT Straume, Viedtelevīzija.

  Iepirkuma pamatprincipi

  Aizvērt
  01
  Realizēt atbildīgu komercdarbību, orientējoties uz labām ilgtermiņa komerciālām attiecībām un konstruktīvu sadarbību.
  02
  Nodrošināt vienlīdzīgu, neitrālu, taisnīgu un veselīgu konkurenci veicinošu attieksmi pret ikvienu tirgus dalībnieku, pretendentu, piegādātāju un piedāvājumu.
  03
  Izvēlēties un novērtēt piegādātājus pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem, tai skaitā korporatīvās atbildības prasībām.
  04
  Plānot savu darbību tā, lai nepieļautu interešu konfliktu rašanos.
  05
  Realizēt kvalitatīvu preču un pakalpojumu tirgus un piedāvājumu monitoringu, kas balstīts uz zinošu darbinieku saimnieciskās domāšanas un uzvedības izpausmēm.

  Dažādības vadības pamatprincipi

  Aizvērt
  01
  Veikt LMT darbinieku atlasi, ņemot vērā tikai kandidāta profesionālās spējas, prasmes, pieredzi un zināšanas.
  02
  Nodrošināt vienlīdzīgas karjeras izaugsmes iespējas visiem darbiniekiem. Jebkurš darbinieks var pieteikties uz aktuālajām vakancēm. Lēmumi tiek balstīti tikai uz pretendentu profesionālajām spējām, prasmēm, zināšanām un pieredzi.
  03
  Nodrošināt atalgojuma sistēmu, kas paredz vienlīdzīgu atalgojumu par vienādas nozīmes darbu gan sievietēm, gan vīriešiem neatkarīgi no vecuma.
  04
  Noturēt sabalansētu un daudzveidīgu personālu (vecuma, dzimuma un citās jomās).
  05
  Būt atvērtam un pretimnākošam uzņēmumam, kas respektē klientu vajadzību dažādību.

  Principi sadarbībai ar pārvaldes institūcijām

  Aizvērt
  01
  Viedokļu daudzveidība
  Viedokļa paušana sabiedrībai un nozarei nozīmīgos jautājumos ir demokrātiska vērtība, kas sniedz valsts iestādēm, lēmuma pieņēmējiem būtisku informāciju un faktus, uzlabo lēmuma kvalitāti un nodrošina viedokļu daudzveidību.
  02
  Sociālā atbildība
  Kā nozares un kompetences līderis, sabiedrības un sociālo procesu nozīmīgs dalībnieks un nacionālajai drošībai nozīmīgs komersants, LMT apzinās sniegto pakalpojumu būtisko lomu sabiedrības un viedvalsts attīstībā, viedokļu daudzveidības un cilvēktiesību nodrošināšanā. Sadarbībā ar iestādēm LMT veicina sabiedrības un valsts pārvaldes standartu paaugstināšanu visās jomās.
  03
  Atklātība
  LMT nevairās paust savu viedokli sabiedrībai un valstij nozīmīgos jautājumos, īpaši, ja tas attiecas uz nozarei, investīciju videi un demokrātijai būtiskiem jautājumiem. LMT viedokli pauž atklāti – tiešā veidā vai caur nozares vai darba devēju nevalstisko organizāciju starpniecību, pilnībā ievērojot LMT, nozares un starptautiski apstiprinātos sociālās atbildības (t.sk. pretkorupcijas un lobēšanas atklātības) principus.
  04
  Godīgums
  Sadarbībā ar pārvaldes iestādēm LMT sniedz objektīvu un patiesu viedokli un informāciju. LMT dod priekšroku un ievieš ilgtspējīgus risinājumus, kas dod pienesumu sabiedrībai un nozarei kopumā, nevis īstermiņa interesēm. LMT nepieļauj datu sagrozīšanu vai patvaļīgu interpretāciju, kas dotu nepamatotas priekšrocības LMT, ja tas ir pretrunā ar sabiedrības kopējo interesi.

  Riska vadības pamatprincipi

  Aizvērt
  01
  Nodrošināt LMT komercdarbības veidiem, stratēģijai un mērķiem pielāgotu riska pārvaldību.
  02
  Nodrošināt nepārtrauktu būtisko risku identificēšanu un risku pārvaldības pilnveidošanu.
  03
  Risku izmaiņu pamanīšanas nolūkā nodrošināt nepārtrauktu mainīgās iekšējās un ārējās vides uzraudzību, reaģēt uz šīm izmaiņām, novērtējot risku un pielāgojot risku pārvaldības pasākumus.
  04
  Nodrošināt visaptverošu, pilnvērtīgu un pārdomātu risku pārvaldības stratēģiju izvēli, lai maksimāli samazinātu risku ietekmi uz LMT vērtību.
  05
  Veicināt izpratni par LMT darbību ietekmējošiem riskiem un nepieciešamību tos sekmīgi pārvaldīt.
  06
  Piemērot vienotu metodiku un aptvert dažādus vadības līmeņus.
  07
  Pilnveidot risku vadības procesu atbilstoši LMT vadības izvirzītajām prasībām, jaunākajām risku vadības metodēm un labākajai praksei.

  Korporatīvās pārvaldības pamatprincipi

  Aizvērt
  01
  Nodrošināt LMT daļu īpašnieku tiesību ievērošanu un interešu aizsardzību, kā arī interešu pārstāvību daļu īpašnieku sapulcēs.
  02
  Skaidri noteikt LMT Padomes lomu, pienākumus, struktūru un procesus, nodrošināt Padomes locekļu neatkarību un objektivitāti, kā arī skaidri sadalīt Padomes un Valdes lomas.
  03
  Nodrošināt LMT notiekošo procesu caurredzamību un uzticamu finanšu un nefinanšu pārskatu gatavošanu.
  04
  Veidot efektīvu iekšējās kontroles vidi LMT.
  05
  Veicināt sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un pārvaldīt to vēlmes un vajadzības.

  Atbildīga mobilo iekārtu lietošana

  Aizvērt
  Mobilās iekārtas ir kļuvušas par neaizvietojamu ikdienas palīgu, tomēr, kā ikvienu tehnoloģiju, arī mobilās iekārtas jālieto atbildīgi. LMT gan savus darbiniekus, gan ikvienu iedzīvotāju aicina savā ikdienā ievērot šādus principus:

  01
  Vadot automašīnu, izmantot brīvroku sistēmu un braukt droši.
  02
  Būt īpaši piesardzīgam un nelietot mobilās iekārtas dzelzceļa tuvumā vai, šķērsojot ielu.
  03
  Cienīt citus - sabiedriskās vietās lietojot mobilās iekārtas, padomāt, vai tas netraucēs citiem – nerunāt pārmērīgi skaļi, neklausīties skaļu mūziku, neatstāt vadus citiem “pa kājām”.
  04
  Apmeklējot teātri, kino vai koncertu – izbaudīt to no sirds un ļaut to izbaudīt arī pārējiem, izslēdzot savu tālruni.
  05
  Mācību stundās vai lekcijās ļaut “atpūsties” savam tālrunim somā un izslēgt tam skaņu.
  06
  Pavadot laiku ar tuviniekiem vai draugiem, mobilo iekārtu izmantot kopā būšanas stiprināšanai (piemēram, foto), nevis lai iegrimtu savā personīgajā digitālajā pasaulē.
  Mobilās ierīces var izraisīt atkarību, ir svarīgi sekot līdzi saviem ikdienas paradumiem!

  Sadarbības partneriem

 • Visa informācija
 • Visa informācija

  Aizvērt
  01

  LMT GRUPAS ĒTIKAS UN UZVEDĪBAS KODEKSS

  LMT grupas ētikas un uzvedības kodekss
  02

  LMT GRUPAS AIZSARGĀJAMĀS INFORMĀCIJAS APSTRĀDES PRASĪBAS

  LMT grupas aizsargājamās informācijas apstrādes prasības
  04

  LMT GRUPAS PIEGĀDĀTĀJU UZVEDĪBAS KODEKSS

  LMT grupas piegādātāju uzvedības kodekss
  05

  NUMURA PĀRVIETOŠANAS PAKALPOJUMS

  Par katra numura pārvietošanu no LMT (un virtuālajiem operatoriem, kuri sniedz pakalpojumus LMT tīklā) uz cita operatora tīklu saņēmēja operatoram jāmaksā 7,98 € + PVN. Šī maksa tiek piemērota no 2008. gada 1. marta.

  06

  ZIEDOJUMU POLITIKA

  LMT ziedojumu politika
  07

  INTEGRĒTĀ KVALITĀTES, INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS UN VIDES POLITIKA

   Integrētā kvalitātes, informācijas drošības un vides politika
  08

  LMT PUBLISKĀ TELEFONA TĪKLA PIESLĒGUMA PUNKTA PARAMETRI

  Abonenta identifikācijas moduļa (SIM) kartes pieslēguma punkta parametri
  Abonenta identifikācijas modulis (SIM karte) saskaņā ar ETSI TS 102 221 V11.0.0 un 3GPP TS 31.102 V11.4.0 noteiktajiem kartes fiziskajiem, elektriskajiem, savienojuma un drošības parametriem.
  Bezvadu tīkla saskarne
  Atbilstoši IEEE 802.11b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz.
  Ethernet savienojuma pieslēguma punkta parametri
  - Fiziskā saskarne – ligzda RJ 45 atbilstoši EN 60603-7, ISO/IEC 8877 vai ISO/IEC 10173.
  - Elektriskā saskarne un savienojuma parametri un pārraides vide atbilstoši ISO/IEC 8802-3, IEEE 802-3.

  09

  STARPSAVIENOJUMA PIEDĀVĀJUMS

  Piedāvājums Latvijas elektronisko sakaru komersantiem publisko telefonu tīklu starpsavienojumam ar LMT.
  Starpsavienojuma pamatpiedāvājums

  10

  STARPSAVIENOJUMA PAKALPOJUMU TARIFI FIKSĒTAJĀ TELEFONU TĪKLĀ

  Starpsavienojuma pakalpojuma tarifi LMT publiskajā individuālajā fiksētajā telefonu tīklā:
  savienojuma minūtes pabeigšana – 0.0007 € par minūti + PVN.

  11

  PIEDĀVĀJUMS VIESABONĒŠANAI LMT TĪKLĀ

  Piedāvājums ārvalstu mobilo elektronisko sakaru tīklu operatoriem viesabonēšanai LMT elektronisko sakaru tīklā.
  Piedāvājums viesabonēšanai LMT tīklā (en)  12

  PIEDĀVĀJUMS VIESABONĒŠANAS TĀLĀKPĀRDOŠANAI

  Piedāvājums elektronisko sakaru komersantiem LMT infrastruktūras izmantošanai viesabonēšanas ārvalstīs tālākpārdošanai elektronisko sakaru komersanta gala lietotājiem.
  Piedāvājums viesabonēšanas tālākpārdošanai (en)

  13

  LMT PAPILDU KABEĻU KANALIZĀCIJA

  LMT papildu kabeļu kanalizācija
  14

  TRAUKSMES CELŠANAS POLITIKA

  Trauksmes celšanas politika

  15

  Eiropas savienības projekts
  "Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana"
  Nr. 1.2.2.1/16/A/011
  Projekta īstenošanas laiks:
  2016. gada 1. jūlijs–2023. gada 31. decembris

  ansamblis ERAF

  Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

  16
  img

  SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 2014. gada 1. decembrī ir noslēgusi līgumu Nr.KPFI-15.4/137 ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA „Latvijas Mobilais Telefons”” īstenošanu.

  SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 2015. gada 16. februārī ir noslēgusi uzņēmuma līgumu par gaismekļu piegādi un uzstādīšanu Ropažu ielā 6, Rīgā ar SIA „VIZULO” un SIA „VIZULO Solutions”. Gaismekļu piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā paredzēts realizēt līdz 2015. gada 28. aprīlim. Līgums noslēgts projekta Nr.KPFI-15.4/137 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana SIA „Latvijas Mobilais Telefons”” ietvaros.

  PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.

  VAIRĀK INFORMĀCIJAS
  www.varam.gov.lv un
  www.lvif.gov.lv

  17
  LMT darbinieku apmācības “Labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai”, 30.01.2023. noslēgtā līguma Nr. 5.3-8-L-2023/5

  LIAA ERAF projekts „Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” (projekta identifikācijas numurs 1.2.2.3/16/I/003), īstenots darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)” darbības “sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai, pamatojoties uz komersantu vajadzībām” ietvaros.

  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: līdz 41 900.00 €

  ERAF atbalsts: līdz 35 615.00 € (de minimis atbalsts)

  Projekta īstenošanas laiks: 2023. gada 22.marts – 30.septembris

  Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

  1
  2
  3

  Finanšu informācija

 • Saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats
 • Lejupielādēt
  * Sūti komandu, ja vēlies abonēt pakalpojumu par norādīto maksu jau tagad. Informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Vienreizēja pirkuma gadījumā pakalpojuma izpilde notiek uzreiz, nepiemērojot atteikuma tiesības.
  Aizvērt

  Lūdzu, atjaunini pārlūkprogrammu uz FireFox, Chrome, Safari vai Internet Explorer 9. Paldies!